شما اینجا هستید: Homeتحلیل

تشکیل دولت قوی؛ طرح مساله ای غلط

دکتر محمد منصور نژاد عضو هیئت مدیره انجمن صلح

ادامه مطلب...

آینده منازعات خاورمیانه منطقه گرایی یا واگرایی( بخش پایانی)

دکتر مهدخت ذاکری

پنجاه و سومین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

همه پرسی روسیه و چشم انداز روابط با ایران (بخش اول)

دکتر جهانگیر کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

پنجاه وچهارمین نشست گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بسوی شرق: رفتنِ آسان، اما رهاییِ نامشخص

رضا میرزایی کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ایران اروپا در بستر تعینات ساختاری و ادراک اروپا(بررسی موردی پرونده تحریم های تسلیحاتی ایران)بخش اول

 دکتر حسین مفیدی احمدی دکتری روابط بین الملل و کارشناس مسائل اروپا در پنجاه و دومین نشست گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

همه پرسی روسیه و چشم انداز روابط با ایران (بخش پایانی)

 دکتر جهانگیر کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

پنجاه وچهارمین نشست گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

واکاوی اختلاف ترکیه و امارات متحده عربی

زهرا شریف زاده : عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

آینده منازعات خاورمیانه منطقه گرایی یا واگرایی(بخش اول)

دکتر مهدخت ذاکری 

پنجاه و سومین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل 

ادامه مطلب...

ایران اروپا در بستر تعینات ساختاری و ادراک اروپا(بررسی موردی پرونده تحریم های تسلیحاتی ایران)بخش دوم

 دکتر حسین مفیدی احمدی دکتری روابط بین الملل و کارشناس مسائل اروپا در پنجاه و دومین نشست گروه مطالعات روابط بین الملل
ادامه مطلب...

مصر در منگنه بحران ها(بخش دوم)

 دکتر سید عبدالامیر نبوی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/گزارش پنجاهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل 

ادامه مطلب...