فصل ششم کتاب نظریه سیاست بین الملل: ساختار(نظام) آنارشیک و موازنه قوا

تالیف : کنت والتز(والتس)
ترجمه:
امیر هوشنگ میرکوشش
جبار خدادوست


فصل ششم کتاب نظریه سیاست بین الملل:
ساختار(نظام) آنارشیک و موازنه قوا
تالبف : کنت والتز(والتس)
ترجمه:
امیر هوشنگ میرکوشش *
جبار خدادوست **

دو وظیفه باقی می ماند: اول بررسی ویژگی های آنارشی و انتظارات و احتمالات مربوط به پیامد های مرتبط با حوزه آنارشیک. دوم بررسی چگونگی تغییر در انتظارات که خود معلول تغییر در توزیع توانمندی های(ظرفیتها) میان کشور ها است که بر اثر دگرگونی در ساختار آنارشیک  بوجود می آید. وظیفه دوم که به عهده ی فصول هفت، هشت و نهم این نوشتار است، مستلزم مقایسه نظامهای(سیستم) بین المللی گوناگون است. وظیفه اول که اکنون به آن خواهم پرداخت، با انجام مقایسه ‌ ‌بین رفتارها و پیامد‌ها در عرصه های آنارشیک و سلسله مراتبی به نحو مطلوبی تحقق خواهد یافت.

 

 

 

*دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

**دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

Attachments:
Download this file (فصل ششم کتاب نظریه سیاست بین الملل.pdf)فصل ششم کتاب نظریه سیاست بین الملل.pdf1467 kB481 Downloads