گزارش دومین جلسه کارگاه آموزشی روش شناسی تحقیق

زینب جلالی

دومین جلسه کارگاه آموزشی روش شناسی تحقیق از سری جلسات کارگاه آموزشی سیمرغ باریخ  با استقبال و حضور تعدادی از دانشجویان و دانش پژوهان در روز پنج شنبه مورخ 26/9/94 و در محل مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، با هدف اصول مقاله نویسی برگزار گردید. ابتداء جناب آقای دکتر میرکوشش خلاصه ای از مباحث جلسه گذشته را مطرح نمودند. در ادامه مباحث مهمی در خصوص اصول مقاله نویسی بیان داشتند که به اختصار در ذیل اشاره میگردد:

 1- انواع تحقیق از حبث زمان گردآوری و ماهیت.

 2- روش مقاله نویسی و چرایی، چگونگی، اصول و خصوصیات نگارش یک مقاله علمی.

 3- مهارت نگارش یک مقاله.

 4- گام های نگارش مقاله علمی در سطوح مقدماتی، تحلیلی، تخصصی و ...

 5- انواع مقالات شامل: علمی-عمومی، علمی-ترویجی، علمی - پژوهشی، کنفرانس، ISC ، ISI، علمی-مروری.

 6- روش انتخاب موضوع مقاله، روش مطالعات، خلق یک ایده، روش های بیان اصالت یک پژوهش.

 7- اصول و ارکان نگارش مقاله شامل مباحثی چون: عنوان مقاله ، اهمیت و چگونگی انتخاب آن، تعریف ، اهمیت و نحوه نگارش چکیده، مقدمه و طرح مسئله، ادبیات و پیشینه تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، بحث یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات و فهرست منابع.

 در پایان پس از جمع بندی ، جناب آقای دکتر میرکوشش به سئوالات حاضرین پاسخ دادند.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل