شما اینجا هستید: Homeیادداشتاجماع جهانی و مبارزه علیه تروریسم

اجماع جهانی و مبارزه علیه تروریسم

 

اکبر مختاری*

تروریسم بعنوان پدیده ای که هم قدرتمندان و هم ضعفا در جهت رسیدن به اهداف خو یش به آن دست یازیده اند یک واقعیت تاریخیست و این واقعیت در گذر زمان دچار تحول و دگرگونی های خاص خویش شده است.با گذر زمان ابزارهای رعب و وحشت که تروریسم آنها را در درون خود جای داده است پیشرفت خارق العاده ای داشته اند و این موضوع سبب گردیده است که  تروریسم خود را بصورت مشکل بزرگ در جهان کنونی مطرح نماید.اگر در چارچوب ساختار نظام بین الملل دوقطبی  ،برخی دولتها می کوشیدند در لوای یکی از قطبهای موجود دست به عملیات تروریستی زنند لیکن با فروپاشی شوروی سابق و شکل گیری نظام تک قطبی  و پدید آمدن انواع جدید تروریسم، دولت ها نه تنها میکوشند از این موضوع فاصله گیرند بلکه تلاش می نمایند خود را در صف مبارزه علیه تروریسم قراردهند.حوادث اخیر  درفرانسه بار دیگر درک متفاوتی از  تروریسم و عملیات تروریستی را به نمایش گذاشت و باری دیگر روشن ساخت که  تروریسم  در شکل جدید حدو مرزی ندارد و مبارزه با آن اجماع جهانی را می طلبد.کشته شدن بیش از صدو سی نفر در حوادث فرانسه و بازبینی روی نحوه انجام این اقدام تروریستی ترکیبی از انفجار ،عملیات انتحاری و گروگانگیری را به نمایش می گذارد.اگر روزی در تروریسم سنتی تروریستها می کوشیدند با عملیاتی سازمان یافته نظام سرمایه داری و استعماری را به چالش بکشند و تحت شبکه های سازمان یافته زیر لوای دول تندرو به اهداف خویش دست یابند و اهداف شان را بیشتر در کشورهای خودی و همسایه مطرح کنند لیکن این نوع تروریسم در بررسی اولیه حادثه اخیر قابل تایید نمی باشد.همچنین با مطالعه تروریسم در شکل جدید ،دید بهتری در تحلیل فرارویمان می گذارد.زیرا که عاملان این نوع از تروریسم فاقد دستور کار مشخص می باشند و برای رسیدن به قدرت برنامه واقع گرایانه ای را ندارند.هرچند ردپای قدرتمند  بنیاد گرایان وتندروها  در این نوع ازتروریسم نیز قابل مشاهده است و خشونت بیرحمانه این گروه از تروریستها علیه شهروندان بیگناه نوعی همپوشانی با حادثه اخیر را به نمایش می گذارد.نکته دیگر وجود و قدرتمندی تروریسم انتحاری طی بیست سال گذشته است.لرد چالفونت بیان می کند که در تروریسم انتحاری فرد تروریست نه تنها خود را آماده کشتن می کند بلکه میخواهد خود نیز کشته شود. بنابراین تمامی طرحها و تفکرات پیرامون تدابیر ضد تروریستی اساسا نابود می گردد.با بررسی دقیق عوامل حادثه تروریستی در سالن کنسرت پاریس و دیگر نقاط مهم این شهر مهم توریستی که همه خود را جزیی از گروه تروریستی داعش دانسته اند و مطالعه عمیق در مورد این گروه تروریستی طی یک سال و نیم اخیر دولت بودن این گروه تایید نمی گردد و از سوی دیگر فرامرز گونه عمل کردن این گروه تروریستی اعمال تروریستی جدید را بالاتر از تروریسم سنتی نشان میدهد.  با توجه به اتفاق تلخ  اخیرکه ترکیبی از انواع تروریسم را به نمایش گذاشت  نتیجه می گیریم  برای نابودی  تروریسم جهانی که به نامهای گوناگون در دنیایی کنونی برای  جهانیان مشکل ایجاد می کند نیاز به اجماع جهانی  از تمام کشورها وسازمان های بین المللی وملتها با هدف مشترک که  هماناریشه کنی تروریسم  در ابعاد مختلف می باشد ضروریست .


*مدرس مدعو دانشگاه و کارشناس ارشد روابط بین الملل

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل