شما اینجا هستید: Homeتحلیل

همه پرسی روسیه و چشم انداز روابط با ایران (بخش اول)

دکتر جهانگیر کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

پنجاه وچهارمین نشست گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بسوی شرق: رفتنِ آسان، اما رهاییِ نامشخص

رضا میرزایی کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ایران اروپا در بستر تعینات ساختاری و ادراک اروپا(بررسی موردی پرونده تحریم های تسلیحاتی ایران)بخش اول

 دکتر حسین مفیدی احمدی دکتری روابط بین الملل و کارشناس مسائل اروپا در پنجاه و دومین نشست گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

مصر در منگنه بحران ها(بخش اول)

 دکتر سید عبدالامیر نبوی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/گزارش پنجاهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل 

ادامه مطلب...

واکاوی تاریخ و علل نژادپرستی و جنبش های ضد نژاد پرستی(آنتی فا) در امریکا

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

آینده منازعات خاورمیانه منطقه گرایی یا واگرایی(بخش اول)

دکتر مهدخت ذاکری 

پنجاه و سومین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل 

ادامه مطلب...

ایران اروپا در بستر تعینات ساختاری و ادراک اروپا(بررسی موردی پرونده تحریم های تسلیحاتی ایران)بخش دوم

 دکتر حسین مفیدی احمدی دکتری روابط بین الملل و کارشناس مسائل اروپا در پنجاه و دومین نشست گروه مطالعات روابط بین الملل
ادامه مطلب...

مصر در منگنه بحران ها(بخش دوم)

 دکتر سید عبدالامیر نبوی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/گزارش پنجاهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل 

ادامه مطلب...

جایگاه ایران درنظم بین الملل آینده (بخش دوم)

دکتر مهدی مطهرنیا

گزارش سی و هشتمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تحلیل های غلط به جهت عدم ملاحظه تفاوت های ایران و آمریکا

دکتر محمد منصور نژاد

ادامه مطلب...