شما اینجا هستید: Homeگزارشمفهوم صلح

مفهوم صلح

لیلا طباطبایی -امیر مقدمی

نهمین  هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل یکشنبه 10بهمن 95

 واژه و معنای صلح از کهن ترین آرمانهای انسانی است و در تعریف متداول، صلح  برابر با عدم جنگ است ، اما امروزه درک و فهم صلح با بروز بحران هایی که در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، زیست محیطی و نظامی جهان را محاصره کرده است.
صاحبنظران مفهوم صلح را در چند بعد دسته بندی کرده اند گروهی با :
● صلح الهی
● صلح پایدار
● صلح روحی
● صلح مسلح
● صلح سرد دسته بندی کرده اند.

به نظر گروهی دیگر، مفهوم صلح در نگاه دنیای امروز ، نگاهی متفاوت از گذشته است و در جهان معاصر مفهوم و معنای صلح دستخوش سه تحول می باشد:
صلح منفی :‌ این صلح بیشتر در بر گیرنده عدم برخورد نظامی و عدم جنگ است .
صلح مثبت : که اساس آن مبارزه با فقر ،گرسنگی ،تبعیض و آزادی وعدالتهای بشری است.
صلح مصداقی :که بیشتر با وحشت و یا  شبه جنگ و با اختلافات غیر نظامی و ابزار سیاسی همراه است و بعد از دوران جنگ سرد به کار برده شد .

و از منظر برخی کارشناسان رهیافت های صلح در 6 گروه دسته بندی میشود:
● صلح مثبت/ منفی
● صلح ذهنی/عینی
● صلح واحد/ متکثر
● صلح پیشاجنگ/ پساجنگ
● صلح ملی/ بین المللی
● صلح به عنوان حق بشر


مفهوم صلح الزاما متضاد جنگ نیست  بلکه مجموعه ای از شرایط یک زندگی آرام ،امن و ایده آل برای همه ی افراد بشر است.
در جامعه جهانی کنونی ، عواملی چون اقدامات نظامی و هژمون طلبی در دولت ها و فقر و گرسنگی تا توزیع نامناسب عدالت در جوامع میتواند در صلح بشری تاثیرگذار باشد.
با توجه به مواردی که در بالا به آن اشاره شد صلح را میتوان در رشته های گوناگون واکاوی و معنی نمود.
 نکته اساسی این است که موقعیت  عینی امروز جهان و جامعه بین المللی بسیار بحرانی است و  ایجاد صلح منوط به درک درست از واقعیت های جهان امروز وآینده است .وبه نظر می رسد که در تعریف مفهوم صلح با نزدیکی وتقرب ادیان وفرهنگ ها به یکدیگر می توان با نگاهی به صلح از منظر اسلام و فرهنگ پارسی در رسیدن به صلح ،کرامت و عدالت بر پایه احترام به این ارزشها در کنار یکدیگر به سوی صلح عادلانه جهانی گام برداریم.
از دیدگاه اسلام صلح نیز به معنای آشتی و آرامش در جامعه است ‌.اسلام وصلح دو واژه  با ریشه مشترک هستند که در امتداد وارتباط باهم می باشند .

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل