شما اینجا هستید: Homeهیئت تحریریه

هیئت تحریریه

امیر هوشنگ میرکوشش دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین درجانی دکترای روابط بین الملل وعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی
جبار خدادوست دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طبا طبایی
سیده مسعوده میر مسعودی دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد (سر دبیر)
حمید رضا جواهری کارشناس ارشد روابط بین الملل
رامتین رضایی  دکترای روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
سجاد خطیبی دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
محمد علی هژبری دانشجوی دکتری روابط بین الملل
 رضا کدخدا زاده  دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
امیر مقدمی دانشجوی دکتری  روابط بین الملل
روح اله سوری کارشناس ارشد روابط بین الملل
لیلا طباطبایی کارشناس علوم سیاسی