شما اینجا هستید: Homeتحلیل

چالش ها و فرصت های فراروی ایران پس از عقب نشینی نظامی امریکا از افغانستان

سید قاسم ذاکری کارشناس مسائل غرب آسیا

ادامه مطلب...

هند و افغانستان،متحد یا دشمن؟بررسی گذرای روابط هند و افغانستان

علی سینا محمود دکتری علوم سیاسی دانشگاه  فردوسی

ادامه مطلب...

افغانستان فقط طالبان نیست

سید مهدی موسوی کارشناس ارشد روابط بین الملل

بحران آب(بین اتیوپی،سودان ومصر)

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

دکتر مهدی نوربخش: استاد تجارت و روابط خارجی دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا

ادامه مطلب...

امید بستن به اشتراک در شعار ضد امریکایی طالبان،اشتراک منافع نیست،اشتراک در خسارت و مخاطرات است

فریدون مجلسی کارشناس مسائل بین الملل

ادامه مطلب...

تخلیه افغانستان توسط آمریکا بخشی از پازل خروج از خاورمیانه است

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش در گفتگو با ایلنا

ادامه مطلب...

نگاهی به دیپلماسی چین در قبال افغانستان

علی سینا محمود: دکتری علوم سیاسی دانشکاه فردوسی

ادامه مطلب...

طالبان و سیاست خارجی مبهم ایران

 دکتر محمد منصورنژاد: عضوهیئت مدیره انجمن مطالعات صلح ایران

ادامه مطلب...

ایران و پیچیدگی های حکمرانی در جهان امروز

علی ترابی، کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی

ادامه مطلب...